Γυμνάσιο

Σχολικός Εκφοβισμός     Σχολικός Εκφοβισμός / Ηλεκτρονική Βία      Ψυχολογική και Λεκτική Βία            
Για την απόκτηση και εμπέδωση των γυμνασιακών γνώσεων τα εκπαιδευτήρια “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ”: 1. Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο έμψυχο δυναμικό του σχολείου. Έτσι: α) επιλέγονται και διδάσκουν καθηγητές με πλούσια συγγραφική δράση, εμπειρία, κύρος και μεταδοτικότητα, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν απόλυτα το στόχο τους, β) γίνεται επιλογή μαθητών…
Τα Εκπαιδευτήρια "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ" καθιερώνουν την παροχή μερικής υποτροφίας, σε αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους φοίτησης. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύεται η προσπάθειά τους και τους δίνεται η δυνατότητα συνέχισής της στο δυναμικό περιβάλλον του σχολείου μας.Ο πρώτος μαθητής-τρια της κάθε τάξης λαμβάνει…
Με τον όρο αξιολόγηση των μαθητών εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο οι μαθητές κατακτούν τους σκοπούς και τους στόχους, τους οποίους επιδιώκει το σχολείο.Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος και η ενημέρωση διδασκόντων και διδασκομένων για την έκβαση των προσπαθειών τους. Η αξιολόγηση…